مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • مطالعات شهری
 • خدمات همکاری با مدیریت شهری در نظام پایش
 • خدمات همکاری با مدیریت شهری در نظام پایش

   قرداد همکاری با مدیریت شهری در نظام پایش و ارزیابی طرح جامع :
  قرارداد همکاری با مدیریت شهری در نظام پایش و ارزیابی طرح جامع در سال 1392 با شهرداری مشهد منعقد گردید.
  در این قراردا با نظارت عالیه بر عهده معاونت معماری و شهر سازی شهرداری مشهد قرار گرفت. هدف و رویکرد اصلی این طرح ، بستر سازی مشارکت  نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در فرآیند پایش و ارزیابی تحقق طرح جامع در حین اجرای طرح ، با هدف کاهش زمان و هزینه تصمیم است. تصمیماتی که قطعا با مرور زمان و تغییر محیط برنامه ریزی شهر، بازنگری و ایجاد تغییراتی در طرح را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. قطعا، این رویکرد، مبتنی بر پارادایم برنامه ریزی راهبردی و از اصول روش شناسی طرح جامع نیز هست.