مهندسان مشاور فرنهاد
 • شما اینجا هستید:
 • خانه
 • مطالعات شهری
 • تهیه برنامه عملیاتی تراز اقتصادی طرح جامع مشهد
 • تهیه برنامه عملیاتی تراز اقتصادی طرح جامع مشهد

   قرارداد تهیه برنامه عملیاتی تراز اقتصادی  طرح جامع مشهد با شهرداری مشهد منعقد گردید.
  مطابق با اسناد طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد، و در راستای، تحقق پذیری چشم انداز کلانشهر مشهد و اجرای برنامه های توسعه شهری مرتبط با آن ، بستر سازی مناسب برای اجرای طرح از طریق تهیه برنامه عملیاتی تحقق پذیری اقتصاد طرح، مورد تایید و تاکید طرح قرار گرفته است.
  در این برنامه عملیاتی، ترسیم چگونگی توازن اقتصادی آتی ناشی از اجرا و تحقق طرح توسعه و عمران کلانشهر مشهد، مورد توجه قرار گرفته است و به این اعتبار، این سند، با لحاظ کلیه تعاریف، مفاهیم، مبانی و پارامترهای فنی و برنامه ای قابل اندازه گیری و تحت کنترل در چارچوب هزینه و درآمد طرح، و در نهایت موازنه هزینه-درآمد ناشی از اجرای طرح جامع مورد توجه قرار گرفته دارد.